Oświadczenie Klubu Radnych Porozumienie Chodzieskie i odpowiedź Starosty Chodzieskiego

Opracował: M. Wolski
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
Udostępnij:
Rada Powiatu Chodzieskiego na sesji w dn. 27 czerwca podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz z informacją o stanie mienia Powiatu Chodziesiego. Wynik głosowania: 11 za, 4 przeciw (Klub Radnych Porozumienie dla Chodzieży: Roman Chmara, Mateusz Krojenka, Franciszek Wyrwa oraz Stanisław Tadej – PIS).

Publikujemy Oświadczenie Klubu Radnych Porozumienie Chodzieskie, które otrzymaliśmy po ostatniej sesji Rady Powiatu Chodzieskiego oraz odpowiedź starosty chodzieskiego Mirosława Juraszka.

Oświadczenie Klubu Radnych Porozumienie Chodzieskie po sesji absolutoryjnej Rady Powiatu Chodzieskiego

Absolutorium to nie tylko rachunkowa zgodność pozycji budżetowych. Jest to przede wszystkim wyraz akceptacji, bądź negacji radnych co do sposobu wykonania budżetu za miniony rok.

Nasze zastrzeżenia są następujące:
- skandaliczny sposób ustalenia wynagrodzenia dla wicestarosty, skarbnika i sekretarza. Zestawienie skali podwyżek:

Wicestarosta
2 lata pełni tę funkcję; brutto: przed podwyżką 8 596, po podwyżce 17 237; wzrost o 103%

Skarbnik
10 miesięcy pełni funkcję; brutto: przed podwyżką 9 108, po podwyżce 14 637; wzrost o 61%

Sekretarz
2 lata i 9 m-cy pełni funkcję; brutto: przed podwyżką 9 240, po podwyżce 14 790, wzrost o 60%

Starosta w tajemnicy przed radnymi (nawet z koalicji rządzącej) podniósł wynagrodzenie brutto o 60-103%. Tak wysokie wynagrodzenie spowodowane jest m.in. 40% dodatkiem specjalnym, przyznanym na cały rok.
Dodatkowo starosta przyznał wicestaroście spłatę wynagrodzenia od sierpnia do grudnia 2021 r. (chyba jedyny taki przypadek w Wielkopolsce),

- wynagrodzenie starosty wzrosło (decyzją Rady Powiatu - przy sprzeciwie radnych Porozumienia Chodzieskiego) z 10 180 zł do 19 470 zł (o 91%),

- pracownikom starostwa podniesiono płace zasadnicze o 210 zł brutto,

- wg Regionalnych Izb Obrachunkowych pracownikowi samorządowemu  może  zostać  przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Mimo tego starosta przyznał z góry na cały rok dodatek specjalny m.in. wicestaroście w wysokości 40%, czyli dodatkowo co miesiąc 4 496 zł. Większość pracowników może pomarzyć o takim wynagrodzeniu miesięcznym.

Dodatkowa praca wicestarosty polegała zdaniem starosty m.in. na (co miesiąc):
nadzór nad wprowadzaniem nowych zakładek do aplikacji turystycznej,
współpraca z mediami.

Pracownicy starostwa i jednostek podległych, nic nie usłyszeli o regulacji swoich wynagrodzeń (wynagrodzenia zasadnicze na poziomie 3 - 3,9 tyś. zł). Obiecano im udzielić odpowiedzi do kwietnia 2022 r.
- informacja o stanie mienia, wysłana do RIO nie zawierała wszystkich dochodów.

Wotum nie / ufności
Radny Franciszek Wyrwa zacytował wypowiedzi pracowników na czacie podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 7.02.2022. Pytania i uwagi pracowników były następujące:
- autokratyczne rządy w starostwie,
- dlaczego dodatki funkcyjne są na maksymalnym poziomie dla kadry zarządzającej a nasze są na minimalnym poziomie?
- czekamy na informacje, skąd się wzięły pieniądze 600 tys. na podwyżki dla starosty i reszty,
- od trzech lat nie ma podwyżek tylko są regulacje płacowe związane z wzrostem płacy minimalnej,
- szukając oszczędności należy zrezygnować z etatowego członka zarządu (spoza rady).

Swoje oburzenie wyraziło ponad 95% pracowników starostwa w piśmie skierowanym do radnych, co stanowiło swoiste wotum nieufności co do stylu zarządzania starostwem.

Nie dziwi więc brak kwiatów i podziękowań dla starosty z powodu uzyskania absolutorium.

Wynik głosowania nad wotum zaufania: 11 za, 4 przeciw (Klub Radnych Porozumienie dla Chodzieży: Roman Chmara, Mateusz Krojenka, Franciszek Wyrwa oraz Stanisław Tadej - PIS).

Wniosek ogólny: starosta po cichu ustalił skandaliczne podwyżki dla kadry kierowniczej, lekceważąc kompetencje i doświadczenie pracowników. Zestawienie 210 zł podwyżki brutto pracowników z ponad 5 - 8 tys. podwyżki dla kadry kierowniczej jest wyrazem arogancji władzy.
Przyznanie dodatków specjalnych, co miesiąc przez cały rok w wysokości 40 % (czyli 3-4,4 tys. zł) za fikcyjne czynności (starostwo nie dokumentuje dodatkowej pracy) jest przykładem niegospodarności zarządzania publicznymi finansami.

Obawiamy się, że takie gospodarowanie budżetem utrudni korzystanie z dotacji rządowych (m.in. w ramach programów Polski Ład I i II oraz z Krajowego funduszu Inwestycji Lokalnych), bo brak będzie środków na wkład własny.

W imieniu Klubu Radnych
Porozumienie Chodzieskie
Franciszek Wyrwa

Odpowiedź starosty chodzieskiego Mirosława Juraszka

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, absolutorium odnosi się do przepisu art. 271. Nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu, po zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; sprawozdaniem finansowym; sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; opinią regionalnej izby obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Wszystkie wymienione wyżej podmioty przed sesją absolutoryjną wydały Zarządowi Powiatu Chodzieskiego w oparciu o przedłożone dokumenty pisemną opinię pozytywną.

Dokonanie analizy tych dokumentów jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia w sposób prawidłowy procedury absolutoryjnej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, którym jest rada powiatu może zażądać przedłożenia przez zarząd dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do dokumentów.

Procedura absolutoryjna w swojej specyfice od strony formalnej stanowi ocenę dokumentów przekazywanych przez organy w niej uczestniczące na poszczególnych jej etapach i finalne podsumowanie w oparciu o nie działalności organu wykonawczego, którym jest zarząd powiatu. Samo absolutorium jest oceną wystawioną przez organ stanowiący organowi wykonującemu budżet na przestrzeni roku budżetowego. Ocenie podlega realizacja wydatków budżetowych oraz pozyskanie dochodów i zgodność tych działań z założonym wcześniej planem finansowym. Ocena ta powinna mieć charakter całościowy i zobiektywizowany. W rzeczywistości pod wpływem emocji politycznych ostateczne wnioski często oderwane są od właściwej oceny faktów i mają często charakter abstrakcyjny.

Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu większością głosów: 11 głosów za, 4 głosy przeciw, co jednoznacznie potwierdza przyznanie absolutorium. Proporcja głosów jest charakterystyczna dla tej kadencji ze względu na podziały polityczne, które często ani z merytoryką ani z faktami nie idą w parze.

Zmiana wynagrodzenia kadry zarządczej, wynikała ze zmiany przepisów, tj. ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834). Wynagrodzenie Starosty Chodzieskiego uchwaliła Rada Powiatu Chodzieskiego. Pozostałej kadrze zarządzającej warunki płacy określa Starosta. Przez kilkanaście lat takiej regulacji nie było i wynagrodzenia kadry zarządzającej nie podlegały corocznym zmianom. Wynagrodzenie Starosty Chodzieskiego i Wicestarosty, w ponad 20- letniej historii powiatu, zmieniło się dwukrotnie: w 2010 r. uległo zwiększeniu a 2018 r. uległo zmniejszeniu o 20 % z powodu decyzji prezesa Kaczyńskiego. Od tego czasu wynagrodzenie nie zmieniło się, aż grudnia 2021 r. Wynagrodzenia pozostałej kadry zarządczej ulegały minimalnym zmianom, w okresie od 2006 r. do 2021 r. Dopiero ustawa o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) określiła stawki poszczególnych składników wynagrodzenia, co po wielu latach pozwoliło w znaczący sposób wyrównać zaległości okresu minionego. Ustawodawca docenił ryzyko i zaangażowanie kadry kierowniczej a regulacje te miały charakter ogólnopolski i dotyczyły wszystkich samorządów.

Powiat Chodzieski już od styczniu 2021 roku wprowadził regulację płac pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Regulacja dotyczyła
wynagrodzenia zasadniczego, otrzymywanego za pracę na konkretnym stanowisku, zgodnie z kwalifikacjami i wykształceniem. Dysproporcje narosłe w przeszłym czasie pomiędzy stanowiskami tego samego rodzaju w różnych jednostkach zostały zniwelowane a średnia zmiana wynagrodzenia przewyższyła 840.

Obecnie za pracę na określonym stanowisku, bez względu na wydział czy jednostkę pracownicy, otrzymują podobne wynagrodzenie zasadnicze. Regulacja płac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w 2021 roku dała łączną kwotę ponad 1 800 000,00 zł, i 2022 roku 1 300 000,00 zł. Wzrost wynagrodzeń dzięki regulacjom w latach 2021 i 2022 wynosił średnio od 300 zł do 1700 zł w zależności od zajmowanego stanowiska i stażu pracy. Z początkiem 2022 roku wzrost wynosił średnio tylko 210 zł brutto, ze względu wzrost płacy minimalnej. Kwota 210 zł brutto dotyczy płacy zasadniczej i ma wpływ na dodatek stażowy. Ta regulacja nie obejmowała kadry zarządzającej.

Powiat Chodzieski wyprzedził zmiany wynagrodzeń i wprowadził zmiany już od początku 2021 roku, a skorygował je ponownie w styczniu 2022 r.-uwzględniając wszystkie jednostki organizacyjne. W innych samorządach podwyżki przyznano prawie rok później, co zbiegło się z regulacją dla kadry kierowniczej i wyłagodziło różnice budząc mniejsze emocje.

Przez nieznaczny wzrost płac kadry zarządzającej na przestrzeni lat a jednoczesnymi systematycznymi regulacjami płac dla pozostałych pracowników doszło do spłaszczenia różnic w wynagrodzeniach między tymi grupami.

Dodatek specjalny dla kadry zarządzającej jest okresowy, jest szczegółowo analizowany i wpisany zakres dodatkowych zadań dotyczących danego okresu. Dodatek Wicestarosty jest między innymi za nadzór nad pracami logistycznymi i merytorycznymi rozwijającymi aplikację turystyczną, za organizację wydarzeń promujących powiat, za współpracę z mediami, co jest zadaniem ciągłym. Praca to wymaga bieżącej analizy i nadzoru. Żadna z przeprowadzonych kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu nie kwestionowała sposobu ani zasadności przyznanych dodatków.

Trwają prace nad szukaniem źródeł oszczędności i racjonalizacji kosztów w starostwie i jednostkach. Efekty będą mogły się przyczynić do ewentualnego wzrostu wynagrodzeń przy zachowaniu wprowadzonej regulacji. Samorządy niestety nie mają wpływu na inflację, zmiany przepisów, w tym wynagrodzenia minimalnego, co rujnuje pracę nad regulacją wynagrodzeń.

Informacja o stanie mienia wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sporządzona była na podstawie przepisów art.267 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Zawiera wszystkie niezbędne informacje, w tym dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Wartość ta pozyskiwana jest wprost ze sprawozdania z wykonania planów dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej RB-27S z pozycji paragrafu 0750, który posiada adekwatne brzmienie klasyfikacyjne, tj.: „_wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze_”. Kwestionowany zakres informacji w dokumencie przez Radnego, nie wpływa na jego poprawność. Dokument zawiera wszystkie ustawowe dane a radny ma prawo dodatkowo o szczegóły dopytać.
Wszystkie wnioski dotyczące realizacji inwestycji powiatowych mają zabezpieczony udział własnych środków finansowych powiatu, co jest warunkiem koniecznym składania takowych.

Wotum zaufania udzielone Zarządowi Powiatu Chodzieskiego poprzedzone jest rozpatrzeniem obszernego dokumentu jakim jest raport o stanie powiatu. Wynik glosowania radnych Powiatu Chodzieskiego tradycyjne dla tej rady w proporcji 11 głosów za, 4 głosy przeciw jednoznacznie wskazuje na udzielenie wotum zaufania. Dla samorządowca udzielenie wotum zaufania czy udzielenie absolutorium jest wyrazem uznania i docenienia jego pracy a w szczególności całego samorządowego zespołu. Tradycje biegania z kwiatami, kartonowymi czekami, czy innymi gadżetami póki co w Starostwie Chodzieskim jeszcze się nie przyjęły.

Mirosław Juraszek
Starosta Chodzieski

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Sencor

Sencor SCOOTER TWO 2021

2 552,25 zł1 999,00 zł-22%
miejsce #2

Enero

Enero Asiento Jr Czarno Niebieski

1 269,00 zł1 059,00 zł-17%
miejsce #3

Xiaomi

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 2022 Czarny

2 349,00 zł2 095,00 zł-11%
miejsce #4

Motus

Motus Pro 11

15 999,00 zł14 999,00 zł-6%
miejsce #5

Motus

Motus Pro 10 2022

4 999,00 zł4 799,00 zł
miejsce #6

Motus

Motus Pro 10 Sport 2021

6 999,99 zł6 799,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Jak żołnierz dawca ratuje ludzkie życie

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie