18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Regulamin plebiscytu Tygodnika Chodzieżanin

Redakcja
Andrzej Szozda
Regulamin plebiscytu Tygodnika Chodzieżanin pod nazwą „Kogo chcemy na posła i senatora ”

§ 1
Plebiscyt dla Czytelników „Chodzieżanina” pod nazwą „Czy chcemy Go na posła (senatora)” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Poznańska w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19 – Wydawcę „Chodzieżanina”, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 503 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Bożena Wolska
Anna Wałkowska

§ 2
Plebiscyt przeprowadzony zostanie na łamach "Chodzieżanina” w terminie od 26.08.2011 r. do 27.09.2011 r.
§ 3
W plebiscycie może uczestniczyć każdy czytelnik „Chodzieżanina” z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin

§ 4
Zasady uczestnictwa w plebiscycie:

1.Na łamach „Chodzieżanina” opublikowane zostaną kupony z nazwiskami kandydatów do Parlamentu, każdy czytelnik poprzez głosowanie będzie mógł ocenić pozytywnie lub negatywnie ich kandydatury.

2.Głosować można na kuponach zaznaczając opcję Tak w przypadku oceny pozytywnej lub opcję Nie w przypadku oceny negatywnej kandydata
Na jednym kuponie można oddać głos pozytywny lub negatywny tylko na jednego kandydata
Jeden oddany głos na kandydata do parlamentu na kuponie to jeden punkt w plebiscycie.
Kupony ukażą się w dniach od 26.08.2011 r. do 16.09.2011 r.

Prawidłowo wypełnione kupony konkursowe należy wysyłać lub dostarczyć na adres redakcji: „Chodzieżanin” ul. Wojska Polskiego 8, 64-800 Chodzież do dnia 23.09.2011 r.
3.a) Głosować na kandydatów do parlamentu można również za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Głosu Wielkopolskiego” wysyłając SMS-y pod numer 72355 o treści: PWCHOD.numer kandydata.TAK lub PWCHOD.numer kandydata.NIE (np. PWCHOD.1.TAK lub PWCHOD.1.NIE) za pośrednictwem telefonu komórkowego od 26.08.2011 do 27.09.2011 r. do godziny 23.59
b) koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 z VAT
c) jeden wysłany SMS to jeden punkt w plebiscycie
d) w odpowiedzi uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania „Głosu Wielkopolskiego” do wykorzystania na stronie www.prasa24.pl
e)uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań.

§ 5
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie / Promocji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu / Promocji, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie / Promocji uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

.

§ 6.

Ogłoszenie wyników

1.Komisja konkursowa po przeliczeniu wszystkich głosów nadesłanych na kuponach i poprzez SMSy – Premium ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 30.09.2011 r .na łamach „Chodzieżanina” oraz na stronie www.chodzież.naszemiasto.pl.

§ 6.
1.Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu i jest do wglądu w redakcji „Chodzieżanina” oraz na stronie www.chodzież.naszemiasto.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§ 7
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

Kogo powoła nowy selekcjoner?

Wideo

Dodaj ogłoszenie